Piecza zastępcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku informuje, że od lipca 2013 r. zatrudnia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzinyi w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku.
 16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 17. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 ze zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Do pobrania informator "Za Życiem"