Bezdomność PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 lipca 2014 09:45

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 18… ze zm.) w art. 17 ust. 1 wprowadziła do zadań własnych gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
W świetle ustawy o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uznaje się „osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.
Można również definiować, że bezdomny to człowiek nie posiadający własnego mieszkania, ani środków na jego zdobycie, nie mający możliwości powrotu do ostatniego miejsca zamieszkania (bezdomny z przymusu). Bezdomny to człowiek, który odrzucił normy społeczne - typ wiecznego wędrowca - realizującego wybrany styl życia (bezdomny z wyboru).
Instytucje, w których osoba bezdomna może uzyskać pomoc:

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku przy ul. Plac Tysiąclecia 2 realizuje zadania gminy nałożone ustawą o pomocy społecznej.
  2. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn – Placówka Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Luboszewskiej 71 w Tomaszowie Maz., która dysponuje 30 miejscami noclegowymi (w okresie zimowym przygotowywanych jest dodatkowych 5 miejsc).
  3. Polski Czerwony Krzyż przy ul. Cekanowskiej 5, który udziela pomocy w naturze (wydaje używaną odzież, obuwie, bieliznę pościelową, firany, dywany, koce, meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego).
  4. Poradnia Leczenia Uzależnień przy ul. Granicznej 63 w Tomaszowie Maz., która zajmuje się diagnozą i terapią osób uzależnionych od alkoholu.
  5. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. - przy ul. Konstytucji 3-go Maja 49, który realizuje zadania z zakresu udzielania pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników, poprzez pośrednictwo pracy.
  6. Komisariat Policji w Czerniewicach – przy ul. Mazowieckiej 24, który współdziała w ujawnianiu miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie gminy oraz informuje o prawach i możliwościach uzyskania wsparcia.
  7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żelechlinku, adres Żelechlin Świetlica Wiejska.

 

 

Zmieniony: poniedziałek, 28 lipca 2014 09:07