Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Aktywni w Żelechlinku” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 stycznia 2011 00:00

Załącznik do zarządzenia nr 1/2011

Kierownika GOPS w Żelechlinku

z dnia 04.01.2011 r.

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

„Aktywni w Żelechlinku”

 

realizaowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

§ 1

Informacja o Projekcie

1.      Projekt pod nazwą „Aktywni w Żelechlinku” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku z siedzibą przy ul. Plac Tysiaclecia 2, 97-226 Żelechlinek.

2.      Biuro Projektu znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żelechlinku. Biuro czynne jest od poniedzialku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. (044) 712-27-16

3.      Użyte w niniejszym  regulaminie pojęcia, oznaczają:

 • Beneficjent /Realizator/ Wnioskodawca – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku,
 • Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu,
 • Projekt – projekt systemowy „Aktywni w Żelechlinku,
 • UE – Unia Europejska,
 • EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
 • PO KL 2007-2013 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa
w Projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 14 Beneficjentów Ostatecznych (11 K i 3 M)

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny.

5. Koszty uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie ponosi Beneficjent Projektu ze środków otrzymanych na realizację Projektu

6. Realizacja 14 kontraktów socjalnych, w których obowiązkowa jest realizacja „ścieżki reintegracji” obejmująca następujące instrumenty aktywnej integracji:

 • aktywizacja zawodowa:
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja edukacyjna

7. W Projekcie przewidziano:

 • pokrycie kosztów organizacji zajęć grupowych i indywidualnych,
 • pomoc finansową nakierowaną na aktywną integrację umożliwiającą poprawę (doskonalenie) wizerunku własnego Beneficjentów Ostatecznych,
 • pokrycia kosztów ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu,
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 • zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia,
 • zapewnienie wyżywienia podczas szkolenia,
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń.

Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Beneficjentem Ostatecznych mogą zostać osoby, które w dniu podpisania niniejszego regulaminu spełniają następujące kryteria:

 • są osobami bezrobotnymi w tym długotrwale, nieaktywnymi zawodowo, zatrudnionymi w tym rolnicy; zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów
  o pomocy społecznej,
 • nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach
  w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • pozytywnie przeszły proces rekrutacji,
 • podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie,
 • wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do :

 • dotrzymywanie postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach Projektu – kontrakcie socjalnym
 • aktywnego uczestnictwa w szkoleniach ogólnych i zawodowych oraz wszystkich formach doradztwa w ilości nie mniejszej niż 80% godzin przewidzianych w ramach szkoleń i doradztwa,
 • utrzymania stałego kontaktu z Beneficjentem,
 • wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania Projektu a także do 6 miesięcy po jego zakończeniu,
 • wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających,
 • przystąpienia do egzaminów w ramach zajęć (jeżeli dotyczy),
 • podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym kart usługi i list obecności,
 • niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w szkoleniach, formach doradztwa oraz o rezygnacji z udziału w projekcie (wypełnienie oświadczenia)
 • usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego (np. dostarczenia druku L-4)
 • bieżącego informowania pracownika socjalnego o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających udział w Projekcie (np. podjęcie pracy),
 • zapoznania się z regulaminem i gotowości zwrotu kosztów w razie nieusprawiedliwionej rezygnacji z udziału w projekcie.

3. Beneficjent Ostateczny ma prawo do :

 • udziału w szkoleniach ogólnych i zawodowych oraz wszystkich formach doradztwa,
 • ustalenia indywidualnego terminu spotkania z doradcą w razie zaistnienia usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach w terminie wyznaczonym przez realizatora Projektu (np. choroba),
 • zgłaszania uwag i oceny szkoleń i doradztwa, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 • wyżywienie podczas szkoleń,
 • ubezpieczenia NNW,
 • pomocy finansowej na dojazd do i z miejsca szkolenia lub pomocy w formie dowozu,
 • otrzymania certyfikatów / zaświadczeń,
 • otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od doradców,
 • opuszczenia maksymalnie 20% godzin szkolenia lub doradztwa (większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie z listy uczestników Projektu
 • do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, znalezienie zatrudniania, powołanie do służby wojskowej itp.)

§ 4

Rekrutacja kandydatów

1. Rekrutacja kandydatów do Projektu odbywa się zgodnie z zasadą równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do Projektu zarówno kobiet jaki mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.

2. Rekrutacja kandydatów do udziału w Projekcie będzie odbywać się poprzez:

 • wyłonienie kandydatów spośród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Żelechlinku poprzez zorganizowanie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych;spełniających kryteria określone we wniosku o dofinansowanie Projektu,
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, zgodnie z brzmieniem ustawy o pomocy społecznej,
 • indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym oraz wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej,
 • uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez zespół rekrutacyjny.

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie i terminie spotkania
z pracownikiem socjalnym w celu podpisania dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci nie zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

4. Docelową grupę Beneficjentów Ostatecznych stanowi 14 osób. W przypadku zakwalifikowania zakładanej grupy, Beneficjent utworzy listę rezerwową. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia  Beneficjenta Ostatecznego z Projektu, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

5. W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym, jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat
z listy rezerwowej.

6. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą do złożenia/podpisania następujących dokumentów:

 • ankiety rekrutacyjnej,
 • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego dane personalne i adres zamieszkania,
 • deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku,
 • zaświadczenia / oświadczenia  potwierdzającego status uczestnika,
 • oświadczenie o dobrowolnym udziale w Projekcie.

7. Kandydaci którzy złożą w/w dokumenty stają się Beneficjentami Ostatecznymi.

8. Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik GOPS w Żelechlinku na wniosek pracownika socjalnego prowadzącego kontrakt socjalny Beneficjenta Ostatecznego.

9. Złożone przez kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie realizującego Projekt i na stronie internetowej

Projektu, www.gops.zelechlinek.pl

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Zmieniony: poniedziałek, 14 marca 2011 15:06